Council    of    Directors

All Directors of Committee 2005

Council of Executive Directors

Director General:WANG Shi

Deputy Director General:LIN Yao、LIU Xiao

Executive Directors:CHENG Changqing、CHENG Lin、MAO Daqing、SUN Yuhong、WANG weidong、WEI Xue、XU Xiaoping、YANG Lan

Supervisory Board

Supervisor:LIU Hongchuan

Secreariat

Secretary General:ZHANG Yazhe

  • Marketing Department
  • Editorial Department
  • Administrative Department

版权所有 京ICP备09030108号